Tesla

GPU雲端運算服務供應商

 
 

以下組織提供雲端運算服務,可在世界任何地方啟用GPU運算。

瞭解更多有關GPU在雲端的訊息,請參考年GPU技術大會的雲端運算課程

合作夥伴 提供的服務 支援區域
Amazon Web Services
Amazon Web Services
• 託管GPU
• GPU雲端
• 北美
Aliyun
Aliyun
• GPU雲端
• 高效能運算
• Asia
Microsoft Azure
Microsoft Azure
• 託管GPU
• GPU雲端
• 北美

Cogeco Peer 1
• 高效能運算
• 託管GPU
• GPU 雲端
• 北美
• 歐洲
• 加拿大

Penguin Computing
• 託管GPU
• 北美

RapidSwitch
• 高效能運算
• GPU雲端
• 歐洲

Rescale
• 高效能運算
• GPUs on Demand
• 北美
• 歐洲
• Asia

SoftLayer
• 高效能運算
• 託管GPU
• GPUs on Demand
• 北美
• 歐洲
• Asia